Veilig Vakwerk

Algemene Voorwaarden

Online dienst Veilig Vakwerk
Roomweg 63
7523 BL Enschede

Versie geldig vanaf 1-1-2018

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Veilig Vakwerk. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Veilig Vakwerk. Op verzoek kan er schriftelijk exemplaar toegezonden worden. Mail naar: info@veiligvakwerk.nl
1.2 Door aanvragen van Veilig Vakwerk, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Veilig Vakwerk behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van een jaar te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Veilig Vakwerk erkend.
1.4 Veilig Vakwerk garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en de dienst voldoet aan de in de website omschreven specificaties.

2. Levering dienst & looptijd
3.1 Veilig Vakwerk omvat een online-dienstverlening en omvat een webportal en native Apps. De levering vindt plaats na afnemen abonnement via inschrijfformulier en omvat de op de website omschreven functionaliteiten.
3.2 De looptijd van elk abonnement bedraagt 1 jaar
3.3 Opzegging van een abonnement is 1 maand voor inschrijfdata en kan per e-mail ingediend worden door contractant
3.4 De dienst wordt automatisch met een periode van een jaar verlengd.
4. Prijzen & betaling
4.1 Prijzen worden binnen het abonnementsjaar niet verhoogd, tenzij hier gegronde redenen voor zijn.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en (indien van toepassing) exclusief BTW.
4.4 Veilig Vakwerk hanteert voor CUMELA Nederland leden en bedrijven die cao/LEO toepassen een gereduceerd tarief. De gegevens worden gevalideerd door CUMELA Nederland. Bij een ongeldige invoer of verlopen lidmaatschap kan alsnog aanvullend gefactureerd worden tot het regulier geldende tarief.
4.5 Abonnee ontvangt jaarlijks 1 factuur met het voor hem geldende tarief. De betalingstermijn bedraagt, tenzij anders is overeengekomen, 14 dagen na factuurdatum.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een abonnement afneemt bij Veilig Vakwerk, dan worden uw gegevens opgenomen in het bestand van Veilig Vakwerk. Veilig Vakwerk houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Disclaimer.
5.2 Veilig Vakwerk respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Veilig Vakwerk maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Backup & beveiliging
6.1 Voor de data betrouwbaarheid en beschikbaarheid wordt elke dag een back-up van het hele systeem gemaakt.

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Veilig Vakwerk en een contractant komt tot stand nadien Veilig Vakwerk de aanvraag via de Veilig Vakwerk website heeft ontvangen.

8. Overmacht
8.1 Veilig Vakwerk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Te denken aan storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie of overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Veilig Vakwerk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Veilig Vakwerk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Veilig Vakwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.