Veilig Vakwerk

Algemene voorwaarden

Online dienst Veilig Vakwerk
Roomweg 63
7523 BL Enschede

Versie geldig vanaf 1-1-2018
Laatst bijgewerkt op 30-01-2019

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Veilig Vakwerk. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Veilig Vakwerk. Op verzoek kan er een schriftelijk exemplaar toegezonden worden. Mail naar: info@veiligvakwerk.nl.
1.2 Door het aanvragen van Veilig Vakwerk, geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Veilig Vakwerk behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van een jaar te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Veilig Vakwerk erkend.
1.4 Veilig Vakwerk garandeert dat het geleverde product aan de overeenkomst en de dienst voldoet aan de in de website omschreven specificaties.

2. Levering dienst & looptijd

2.1 Veilig Vakwerk omvat een online dienstverlening en omvat een webportal en native Apps. De levering vindt plaats na het afnemen van een abonnement via het inschrijfformulier en omvat de op de website omschreven functionaliteiten.
2.2 De looptijd van elk abonnement bedraagt 1 jaar.
2.3 De dienst wordt automatisch met een periode van een jaar verlengd.
2.4 Abonnees die gebruik maken van het try-out membership (proefabonnement) kunnen het Veilig Vakwerk abonnement binnen de proefperiode van 1 maand kosteloos opzeggen door een e-mail te sturen naar: info@veiligvakwerk.nl. Na de gratis proefperiode volgt de vaste abonnementsvorm met het hierbij geldende tarief en opzegtermijn.
2.5 Veilig Vakwerk behoudt zich te allen tijde het recht om toegang tot de Veilig Vakwerk functionaliteiten te weigeren, bijvoorbeeld in het geval van wanbetaling.
2.6 Voor de dienst Sneldelen is geen vast abonnement, maar een eenmalige betaling nodig. Hierna zullen de diensten die vallen onder Sneldelen, worden afgerekend met credits.
2.7 Bij het aanschaffen van credits wordt het aantal gekozen credits direct beschikbaar voor alle leden binnen het bedrijf die toegang hebben tot de webportal. De credits zullen gelijk te besteden zijn. De aangeschafte credits zijn niet gekoppeld aan een tijdsbestek en zullen alleen verloren gaan wanneer de abonnementhouder afziet van het onderdeel Sneldelen, of wanneer het Veilig Vakwerk abonnement wordt beëindigd.
2.8 Credits die tijdens een Veilig Vakwerk proefperiode zijn aangevraagd, tellen tijdens de gehele proefperiode. Bij het omzetten van proef- naar vast lidmaatschap, komen deze credits te vervallen.
2.9 Vanaf woensdag 30 januari 2019 bevat de Veilig Vakwerk portal de optie om toolboxmeetings te registreren. Toolboxmeetings voor die tijd zijn niet geregistreerd in Veilig Vakwerk. De verantwoording van toolboxmeetings voor die tijd vallen niet onder de bewijskracht van Veilig Vakwerk en dienen door het bedrijf zelf te worden bewezen.

3. Prijzen & betaling

3.1 Prijzen worden binnen het abonnementsjaar niet verhoogd, tenzij hier gegronde redenen voor zijn.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en (indien van toepassing) exclusief BTW.
3.4 Veilig Vakwerk hanteert voor Cumela leden en bedrijven die cao/LEO (cao Groen, Grond en Infrastructuur) toepassen een gereduceerd tarief. De gegevens worden gevalideerd door Cumela. Bij een ongeldige invoer of verlopen lidmaatschap kan alsnog aanvullend gefactureerd worden tot het regulier geldende tarief.
3.5 Een abonnee ontvangt jaarlijks 1 factuur met het voor hem geldende tarief. Het betalingstermijn bedraagt, tenzij anders is overeengekomen, 14 dagen na factuurdatum.
3.6 Indien het abonnement is uitgebreid met Sneldelen zal er sprake zijn van betalingen door middel van credits. Het is mogelijk om als abonnementhouder van het Veilig Vakwerk abonnement creditbundels aan te schaffen. Andere leden binnen het bedrijf die toegang hebben tot de webportal, hebben alleen de mogelijkheid om 100 credits tegelijk aan te schaffen.
3.7 De factuur voor het betalen van de credits wordt verzonden naar het door de abonnementhouder opgegeven e-mail adres. Het aanschaffen van deze credits is definitief en de abonnementhouder is verplicht de factuur te betalen binnen de termijn die is aangegeven. Het is niet mogelijk om voor aangeschafte credits restitutie aan te vragen.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien je een abonnement afneemt bij Veilig Vakwerk, dan worden je gegevens opgenomen in het bestand van Veilig Vakwerk. Veilig Vakwerk houdt zich aan de Wet persoonsregistraties en zal gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze disclaimer.
4.2 Veilig Vakwerk respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
4.3 Veilig Vakwerk maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

5. Backup & beveiliging

5.1 Voor de data betrouwbaarheid en beschikbaarheid wordt elke dag een back-up van het hele systeem gemaakt.

6. Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen Veilig Vakwerk en een contractant komt tot stand nadien Veilig Vakwerk de aanvraag via de Veilig Vakwerk website heeft ontvangen.

7. Overmacht

7.1 Veilig Vakwerk is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Te denken aan storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie of overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 Veilig Vakwerk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Veilig Vakwerk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
7.4 Indien Veilig Vakwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.